ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ     

Основната дейност на МОСТ ЕНЕРДЖИ АД е в областта на търговията с активна електрическа енергия (внос, износ, транзит от и на територията на България):
•Дружеството сключва сделки за покупка на електрическа енергия по свободно договорени цени от производители и от други търговци, на които е издадена лицензия за търговия с електрическа енергия или от балансиращия пазар. 
•Като регистриран търговец на електроенергия на Свободния пазар, МОСТ ЕНЕРДЖИ АД извършва продажба на електронергия на стопански и индустриални потребители на основата на договори за доставка на електрическа енергия .

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ
Екипът на МОСТ ЕНЕРДЖИ АД е на разположение  да изготви анализ на характерния товаров профил на всеки потребител с цел оценка на ползата от участието му на свободния пазар. Индивидуалният товаров профил на стопанските потребители се определя от:
• необходимото месечно количество енергия;
• основнита характеристика на товара – постоянен, променлив, без нощно потребление или с минимално такова и др.;
• сезонност в производството и съответно в потреблението на енергия и др.
На база предоставени от вас данни за консумацията на вашата фирма в отделните часови зони (дневна, нощна и върхова) и избрания начин на измерване (с една, две, три скали) през последните 6 или 12 месеца, МОСТ ЕНЕРДЖИ АД ще изготви подробен индивидуален анализ. Ще ви предложим решение, което максимално да удовлетворява Вашите нужди.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ
Екип от специалисти ще Ви консултират и съдействат при оформяне на документите за регистрацията и извеждането на свободния пазар на електроенергия. Всички услуги по процедурата - като изготвяне на графици, анализи, документи, монтиране и поддръжка на системи за мерене на потребителите - са безплатни.

БАЛАНСИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ
МОСТ ЕНЕРДЖИ АД извършва балансиране за своите клиенти, за да намали негативното влияние на цените за недостиг и излишък върху месечните разходи за електроенергия. Възможностите за намаляване и оптимизиране на енергийните разходи се изпълняват от, Енергиен Мениджмънт Център, опериращ с модерна техника и специалисти за поддържане на услугата. Диспечерският отдел осигурява балансиране чрез мониторинг в реално време на почасовите измерени количества електроенергия с помощта на специализиран софтуерен продукт за обработка на данни, оценка на възможни отклонения и изготвяне на прогнози.
Операторите на мениджмънт станцията по всяко време имат възможност за:
• информация за електропотреблението;
• следене на енергийните потоци;
• дистанционно отчитане на измервателни средства;
• следене спазването на планирания график на консумация на електроенергия;
• формиране на режими на електропотребление;
• автоматизация процеса на водене на планова, контролно-аналитическа и отчетна документация;
• събиране на аналитични данни за енергийната ефективност в предприятието или сградата;
• планиране на количества за доставка на електрическа енергия;
• регистриране на неприемливи отклонения в енергийните параметри;
• разкриване на неефективен разход на енергия за определени обекти и периоди от време;
• дългосрочен архив на всички операторски действия;
Достъп до база данни от клиентски приложения през интернет е съвременна система за мониторинг, чрез която в реално време се следи консумираната енергия и съответните финансовите разходи. Kлиентите могат да администрират своя профил по всяко време с потребителското си име и парола. WEB-базираният портал предоставя ефективна и сигурна комуникация с информационно-диспечерския отдел и потребителите имат следните възможности:
• Следене на параметри;
• Генериране на различни видове справки и анализи;
• Планиране график за електропотребление на обектите;
• определяне на енергийните разходи в себестойността на продукцията.
• Съкращаване на енергийните разходи на предприятието вследствие на подобрен енергиен мениджмънт.
За поддържане баланса между производството и потреблението и качеството на енергийните параметри в мрежата е предвидено участие на балансиращи и регулиращи мощности от ВЕИ.

ЕНЕРГИЕН ОДИТ И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Освен дейността търговия с електрическа енергия, МОСТ ЕНЕРДЖИ АД извършва консултации в областта на енергийната ефективност, съвместно с други дружества, сертифицирани за извършване на тази дейност. Сътрудничи в изследвания, анализи и проектиране, свързани с качеството на електроенергията и енергиен мениджмънт на електрически системи с цел намаляване на енергийните разходи.
МОСТ ЕНЕРДЖИ АД предоставя подробен отчет и сравнителен анализ на текущия разход на енергия спрямо изминал период от време, което е една от основните задачи при енергийния одит и обследване на енергийна ефективност.  Информационната услуга ще Ви насочи към:
• по-добро планиране и контролиране енергийните разходи;
• приоритетни дейности за повишаване на енергийната ефективност;
• първите стъпки на енергиен мениджмънт.

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ
В отговор на потребностите на своите клиенти, МОСТ ЕНЕРДЖИ АД съвместно с Акредитиран ОКС предлага комплексност на предлаганите услуги – контрол и оценка на електро-параметри в област електрически уредби и съоръжения до и над 1000V:
• Импеданс на контура "фаза-защитен проводник";
• Защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност: ток на задействане, време на изключване и допирно напрежение;
• Съпротивление на изолация;
• Съпротивление на защитни заземителни уредби;
• Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби.

СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА, РАЗПРЕДЕЛЕИЕ И БАЛАНСИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
• Проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, поддържане и ремонт на електрически табла, трафопостове и външни електрозахранвания – кабелни линии СН и НН;
• Технико – проучвателни дейности и поддръжка на мрежови съоръжения;
• Технически решения на проблеми с мерене и захранване;
• Наемане и закупуване на съоръжения за доставка, разпределение и балансиране на електроенергия;
• Изграждане на системи за измерване и дистанционно отчитане на електрическа енергия.
• Проектиране, изграждане и подръжка на съоръжения за производство на електроенергия от Възобновяеми енергийни източници;
• Наемане и закупуване на ВЕИ.

 

 
© 2013- Mostenergy.eu - All rights reserved